Reciclatge Forés als anys 50.
Reciclatge Forés en l'actualitat.

Reciclatge Forés SL té els seus orígens en una antiga draperia fundada l’any 1910 a Tortosa pel Sr. Ismael Forés (rebesiaio dels actuals propietaris). S’ocupava de recollir les espardenyes (calçat usat en aquella època) per separar la sola d’espart de la roba i vendre-la per separat. També venia productes usats que la gent portava al seu magatzem i que havien deixat de ser útils per a la finalitat per a la qual havien estat creats (bicicletes malmeses, cassoles, olles… tota una sèrie de productes de segona mà) durant la guerra civil l’any 1936 s’incendien les seves dependències i desapareix.

Es tornar a crear l’empresa, ubicant-la a la zona de quatre camins de Tortosa. Es dóna una nova dimensió a l’empresa: es reciclen i separen tot tipus de metalls i s’amplia la recollida de residus a paper-cartró.

Es compren uns terrenys al barranc de caputxins i es comença a construir el que avui en dia coneixem com a Reciclatge Forés SL. Iniciem un procés de modernització passant de treballar manualment a disposar d’una premsa de cartró pel seu embalatge, i de maquinària (camions, carretilles…) per poder manipular bé el material per reciclar.

L’empresa passa a anomenar-se Reciclatge Forés S.L. dedicada a la gestió de residus industrials. L’objectiu principal de l’empresa és optimitzar la gestió dels recursos de les empreses productores aconseguint la millor solució per a la seva valorització, tractament i disposició del rebuig, intentant oferir els millors costos de gestió.

Reciclatge Forés S.L. va ser nomenada per la Generalitat de Catalunya com una de les 30 empreses millors de Catalunya en quan a resultats administratius i comptables, convertint-se en la quarta empresa de la província de Tarragona en expansió industrial tenint com a principal font de treball el vehicle fora d’ús (VFU) i els seus derivats residuals.

Share this Page